February 23, 2017

Палети

Вeur paletiршиме откуп и продажба на половни ЕУР палети, палети со различни димензии. Бидеќи палетите се половни вредноста се формира во зависност од нивната состојба. Палетите се делат на 3 класи.

I класа бели палети  1-4 употреби

II класа потемни палети 5-10 употреби

III класа темни, делумно и оштетени над 10 употреби

 

Сите палети е потрено да имаат EUR или EPAL жигови. Откупот и доставата ја вршиме со наше возило. Во прилог и табела со димензии на ЕУР палети

EUR-pallet тип Димензии (W × L) ISO pallet alternative
EUR, EUR 1 800 mm × 1,200 mm 31.50 in × 47.24 in ISO1, same size as EUR
EUR 2 1,200 mm × 1,000 mm 47.24 in × 39.37 in ISO2
EUR 3 1,000 mm × 1,200 mm 39.37 in × 47.24 in
EUR 6 800 mm × 600 mm 31.50 in × 23.62 in ISO0, half the size of EUR