Контакт

Perfecto_logo

ПЕРФЕКТО МЛС дооел


ул. Васа Кошулчева 22 Велес
тел. ++389 071 366 367
milan.pavlov@perfecto.mk

Информации за компанијата: 

Матичен број: 6947760

ЕДБ: МК4004014511202

Тековна сметка: 210-0694776001-20 НЛБ Банка АД